Skôr ako začnete stavať

Skôr ako začnete reálne stavať svoj vysnívaný dom, musíte mať v rukách stavebné povolenie. Ako sa však k nemu dostať? Cesta k stavebnému povoleniu je náročná a trvá niekoľko dlhých týždňov. V prvom rade si však treba uvedomiť, že každý stavebný úrad funguje samostatne a čo všetko presne potrebujete k vydaniu stavebného povolenia je potrebné si preveriť priamo na úrade vo vašom meste. Zákon je síce jednotný a riadia sa ním všetci, ale niektoré detaily sa môžu zásadne  odlišovať. Kým v jednom meste je na konkrétny krok formulár, v druhom píšete vlastnú žiadosť.  Nezabúdajte ani na fakt, že na vydanie vyjadrenia majú správcovia inžinierskych sietí (vodári, elektrárne a plynári) každý 30 dní! Preto ich treba navštíviť čo najskôr. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (tlačivo dostanete na úrade) je potrebné podať na príslušnom stavebnom úrade spolu s povinnými prílohami.

V žiadosti uvediete:

 1. Údaje o stavebníkovi – meno stavebníka. Ak ste manželia je potrebné uviesť aj meno manželky či manžela a všetky osobné údaje.
 2. Informácie o stavbe – druh a účel stavby, predpokladaný termín ukončenia výstavby, zastavanú, úžitkovú a obytnú plochu v m2, meno a priezvisko projektanta, spôsob realizácie (svojpomocne alebo dodávateľsky) a predpokladané náklady na stavbu.
 3. Informácie o mieste stavby – parcelné číslo pozemku na ktorom má byť stavba uskutočnená, obec, katastrálne územie.
 4. Zoznam vlastníkov susedných nehnuteľností priľahlých k stavebnému pozemku – ich mená, a adres

 A samozrejme nesmú chýbať požadované prílohy ako napríklad:

 1. Doklady, ktorými stavebník preukazuje svoje vlastnícke právo, právo osobného užívania, resp. iné právo oprávňujúce ho stavať na pozemku – list vlastníctva, ktorý nie je starší ako 3 mesiace (budete potrebovať buď originál alebo notársky overenú kópiu a kópiu z katastrálnej mapy (originál).
 2. Kompletná projektová dokumentácia, v troch vyhotoveniach. Dokumentácia musí obsahovať:
 • sprievodnú správu
 • situačný výkres so zakreslením napojenia stavby na inžinierske siete – prípojky vody, plynu, elektriny, kanalizácie, umiestnenie žumpy ak je v pláne, ďalej musí situačný výkres zaznamenať odstupy od susedných pozemkov existujúcich stavieb, uličné pohľady.
 •  stavebné výkresy z ktorých je vidieť doterajší a navrhovaný stav – pôdorysy s označením účelu používania všetkých priestorov, rezy, pohľady, schematické zakreslenie vnútorných rozvodov plynu, elektriny, vody, kanalizácie v pôdorysoch, konštrukčné výkresy.
 •  statický posudok
 •  súhrnný technický popis s odhadom nákladov na stavbu
 1. Doklad o odbornej spôsobilosti projektanta.
 2. Územné rozhodnutie na základe platného územného plánu, že v danej lokalite sa povoľuje táto stavba.
 3. Ak sa jedná o stavbu uskutočňovanú svojpomocne, bude potrebné priložiť vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, ktorá zabezpečí odborné vedenie uskutočňovania stavby. V prípade, že vám dom stavia firma, o stavebný dozor sa postará ona.
 4. Vyjadrenie a súhlas vodární že je možné napojiť stavbu na vodu a kanalizáciu. Ak sa v obci kanalizácia nenachádza, je potrebné dodať nákres čističky odpadových vôd alebo žumpy, k čomu je potrebné dodať aj súhlas Ministerstva životného prostredia.
 1. Vyjadrenie a súhlas energetických závodov, že je možné objekt napojiť na elektrickú sieť.
 2. Odsúhlasenie projektovej dokumentácie plynu SPP a.s.
 3. Súhlas a stanovisko úradu životného prostredia so zdrojom malého znečistenia ovzdušia, pričom musíte špecifikovať zdroj znečistenia napríklad komín, krb alebo kotol.
 4. Doklad o zaplatení správneho poplatku.

Nezabudnite, že informácie sa v niektorých maličkostiach môžu líšiť! Preto ako prvé navštívte Stavebný úrad vo Vašom meste a požiadajte o podrobné informácie.

My sa snažíme našich klientov odbremeniť od všetkých starostí, ktoré so stavbou rodinného domu súvisia. Preto sme pripravili balík služieb s názvom „Bez starostí“ a to znamená, že o všetky papiere a úrady sa postaráme my! Naši klienti oddychujú, dovolenkujú alebo posedávajú v talianskej reštaurácii pri dobrom jedle a vínku. O ich nový domov sa až do konca stará náš tím profesionálov.

Neveríte? Dohodnite si nezáväzné stretnutie ešte dnes, požiadajte o katalóg služieb a presvedčte sa sami. Sme tu pre vás!