Ak máte vybraný pozemok, projekt domu a vyriešené financovanie, môžete sa pustiť do vybavovania administratívy týkajúcej sa stavebného povolenia. Pripravte sa na to, že je to beh na dlhú trať a budete potrebovať poriadnu dávku trpezlivosti. Jednotlivý priebeh vydania stavebného povolenia závisí od konkrétneho stavebného úradu. Niekde to ide rýchlo, niekde musíte meniť celý projekt. Prvým krokom jednoznačne je navštíviť stavebný úrad v meste/obci, kde chcete stavať a podáte formulár resp.  žiadosť o vydanie stavebného povolenia, ku ktorému priložíte aj ďalšie požadované dokumenty. Niekde chcú vyplnený formulár, niekde stačí ručne písaná žiadosť, ktorá podľa zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) musí povinne obsahovať:

 • Druh, názov, účel a miesto stavby (základné údaje o stavbe)
 • Plánovaný termín začatia a dokončenia stavby
 • Parcelné čísla
 • Využitie daného pozemku
 • Meno a priezvisko projektanta
 • Informácia o realizátorovi stavby
 • Zoznam účastníkov stavebného konania
 • Predpokladaný rozpočtový náklad stavby
 • Kontakt na Vás, prípadne ak nie ste vlastníkom pozemku vyjadrenie a kontakt na majiteľa pozemku a splnomocnenie konať v tejto veci
 • Informácia o susedských pozemkoch
 • Čestné prehlásenie o pravdivosti žiadosti a predkladaných dokumentov

Prichádzame teraz k samotným prílohám. Počítajte s najhoršou možnou variantov, že všetky prílohy sa Vám podarí skompletizovať do 30 dní. To je práve lehota, ktorú majú príslušné úrady na vydanie dokladov, ktoré od nich požadujete. Prvou prílohou je List Vlastníctva – LV alebo LVéčko, ktorým preukazujete vzťah k pozemku. Záleží od úradu, aké LV požadujú. Niekde stačí len informatívny LV vytlačený z internetu, ale niekde požadujú plnohodnotný LV z katastrálneho úradu, ktorý má platnosť 3 mesiace. Druhým dokumentom je kópia katastrálnej mapy, ktorú vybavíte spolu s LV a ktorá nesmie byť staršia ako 3 mesiace. Tretia je projektová dokumentácia, ktorú predkladáte spolu s dokladom o odbornej spôsobilosti projektanta. Projektová dokumentácia sa pripravuje na konkrétny dom – projekt. U typových projektov je to o to jednoduchšie, keďže projekt je už vopred pripravený, len sa upraví na inžinierske siete daného domu. Pokiaľ nestaviate priamo v meste alebo obci, budete tiež potrebovať potvrdenie o vyňatí z pôdohospodárskeho fondu. Tiež si musíte vopred rozmyslieť, kto Vám bude na stavbu dohliadať. Tlačivo dostanete na úrade a Váš stavebný dozor Vám ho vyplní a dá pečiatku. Stavebný dozor môže byť buď firma, ktorá Vám dom bude stavať alebo aj Vami určená fyzická osoba na to oprávnená. Umiestnenie prípojok je tiež súčasťou príloh. Vyjadrenie správcov inžinierskych sietí je zložitejšie, pokiaľ staviate na zelenej lúke. Pokiaľ kúpite starý dom, ktorý zbúrate, do stavebného povolenia napíšete len vyjadrenie, že pripojenie bude na existujúce prípojky. Rieši sa len zmena majiteľa vodomeru, elektromeru a v prípade, že budete mať aj plyn, tak plynomeru. Podľa návrhu sietí projektant navrhne a zakreslí  do mapy  a projektu Vaše pripojenie. V tomto kroku je potrebné si dôkladne premyslieť, ako budete vykurovať, a kde budete mať merače a šachty, aby ste neskôr nemuseli projekt prerábať. Ak Váš projekt schvália, uzatvoríte zmluvu o pripojení a vydajú súhlasné stanovisko k vybudovaniu prípojok, ktoré je prílohou žiadosti k stavebnému povoleniu. Ak Váš projekt neschvália, projektant musí projekt podľa pripomienok prerobiť a znova podať. Ak príde rozhodnutie, že objekt je nepripojiteľný na sieť, budete musieť hľadať alternatívu, napr. studňu alebo elektrické vykurovanie miesto plynu, ktoré riešime aj v našich domoch alebo žumpu miesto kanalizácie.

Prikladáte aj územné rozhodnutie o umiestnení stavby, ktoré záleží od územného plánu obce a súhlas obce s malým zdrojom znečisťovania ovzdušia, napr. krbom. Dôležitou súčasťou je aj vyjadrenie majiteľov susedských pozemkov s Vašou výstavbou, doklad o zaplatení poplatku podľa zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch  v znení neskorších predpisov a názov a adresa dodávateľa stavby, v prípade, že si stavbu nestaviate svojpomocne, ale firmou.

Ak sa Vám podarí skompletizovať všetky uvedené dokumenty, podáte žiadosť o stavebné povolenie. Pokiaľ vznikne nejaká nezrovnalosť, úradníci Vás vyzvú na jej odstránenie. Po podaní žiadosti sa všetkým účastníkom stavebného konania – susedia, projektant, stavebný dozor a iní ľudia ovplyvňovaní stavbou, príde informácia o začatí stavebného konania a majú 7 dní na vyjadrenie. Na konci stavebného konania Vám príde informácia o rozhodnutí. Všetci účastníci stavebného konania majú 15 dní na odvolanie. Ak sa nikto neodvolá, do pár dní dostanete rozhodnutie o povolení stavby.

Tomuto zdĺhavému procesu „behačkám“ a celému vybavovaniu sa môžete vyhnúť v prípade, že si od nás zoberiete variant „bez starostí“ akéhokoľvek domčeka, kedy všetko týkajúce sa stavebného povolenia ochotne vyriešime za Vás.