Ako skolaudovať

Po úspešnom zvládnutí stavebného povolenia ste sa pustili do stavby. Všetko prebehlo ako malo a váš dom sa stal realitou. Čo však treba ešte urobiť pred nasťahovaním? Kolaudáciu! Už to slovo samotné naháňa strach. Ale verte mi, že zbytočne. Kedy môžete kolaudovať? Stavba musí mať minimálne hotovú strechu s odvodnením a bleskozvodom, komíny, všetky okná a dvere, dokončené schodiská a balkóny so zábradliami, povrchové úpravy stien, podláh, stropov, inštalácie, dokončené všetky prípojky inžinierskych sietí (voda, kanalizácia, plyn) s meracími miestami a v kúpeľniach osadené zariaďovacie predmety (umývadlo, vaňa/sprcha, WC a pod.). Potom si stačí skontrolovať všetky doklady, dať dokopy všetky povolenia a vyjadrenia úradov a na stavebnom úrade požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia vyplnením žiadosti. Samozrejmosťou sú potrebné prílohy.

1. Kópia stavebného povolenia

2.  Ak nastali zmeny oproti pôvodnému projektu tak treba projekt skutočného vyhotovenia

3. Vytyčovací výkres stavby

4. Geometrický plán overený katastrom

5. Potvrdenie stavebného dozoru alebo zhotoviteľa stavby, že je stavba postavená podľa SP

6. Stavebný denník

7. Doklad o likvidácii stavebného materiálu

8. Ak máte žumpu treba zápis o vykonanej skúške tesnosti

9. Osvedčenie o revízii plynového zariadenia

10. Správa o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia

11. Správa o odbornej prehliadke a skúške bleskozvodu

12. Správa o tlakovej skúške vykurovacie systému a spáva o vykurovacej skúške

13. Certifikáty k hlavným stavebným materiálom

14. Energetický certifikát stavby

15. Doklad o preskúšaní komína

16. Správny poplatok

Ešte pred kolaudáciou si radšej spolu so stavebným dozorom skontrolujte použité materiály, konštrukcie, všetky detaily aby prípadné nedostatky odstránil dodávateľ stavby. Inak sa môže stať, že po neúspešnej kolaudácii budete musieť odstrániť závady na vlastné náklady. Nezabudnite, že ku všetkým potvrdeniam a osvedčeniam prináleží poplatok, ktorý zaplatíte revíznemu technikovi alebo firme, ktorá doklad vydáva (elektrárne, vodárne, plynárne..).

Po doložení všetkých požadovaných dokladov stavebný úrad oznámi všetkým účastníkom konania (stavebník, vlastník stavby, vlastník pozemku), obci a dotknutým osobám (susedia) a orgánom začatie kolaudačného konania a to najmenej 10 dní pred ústnym konaním spojeným s miestnym zisťovaním. Vtedy priamo na stavbe a v jej okolí kolaudačná komisia skúma, či bola stavba zrealizovaná podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie a či boli dodržané všetky podmienky určené územným plánom, územným rozhodnutím a stavebným povolením. Prebehne zároveň aj ústne konanie, ktoré je poslednou príležitosťou pre všetkých účastníkov konania aby vyjadrili svoje pripomienky.

Po získaní kolaudačného rozhodnutia musíte ešte dom zaevidovať na mestskom či obecnom úrade, kde vám pridelia súpisné číslo a následne zapísať novostavbu do katastra nehnuteľností. Ten ju zapíše na základe kolaudačného rozhodnutia, súpisného čísla a geometrického plánu. Tieto dokumenty treba predložiť v origináloch alebo úradne overených kópiách. Na liste vlastníctva bude ako vlastník stavby zapísaný ten, kto je v kolaudačnom rozhodnutí uvedený ako stavebník.

Vieme, že je toho veľa a preto pre našich klientov pripravujeme kompletné podklady na kolaudáciu, vrátane energetického certifikátu stavby. Dohodnite si nezáväzné stretnutie ešte dnes. Pri dobrej kávičke vám odpovieme na všetky otázky týkajúce sa našich stavieb a služieb. Patríme k najlepším!