Rozhodli ste sa postaviť si dom alebo robíte rozsiahlu rekonštrukciu a hľadáte všetky informácie potrebné k úspešnému dokončeniu vašej stavby? Nezabudnite na energetický certifikát! Bez neho neskolaudujete svoju novú nehnuteľnosť. Čo je to za zázrak? Energetický certifikát budovy je doklad o kvalitatívnych energetických vlastnostiach budovy. V ľudskej reči to znamená, že ide o doklad vyjadrujúci energetickú hospodárnosť budovy, čiže koľko energie potrebuje daná nehnuteľnosť na zabezpečenie energetických potrieb ako je napríklad vykurovanie, ohrev teplej vody, osvetlenie ale aj chladenie či vetranie.  Energetická hospodárnosť sa určuje výpočtom alebo výpočtom s použitím nameranej spotreby energie a vyjadruje sa v číselných ukazovateľoch potreby energie v budove a primárnej energie. Primárnou energiou je energia z obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov, ktorá neprešla procesom konverzie ani transformácie a zákon ustanovuje jednotlivé faktory, ktoré sa musia pri jej výpočte zohľadniť. Na účely výpočtu sa budovy členia na tieto kategórie:

  • rodinné domy,
  • bytové domy,
  • administratívne budovy,
  • budovy škôl a školských zariadení,
  • budovy nemocníc,
  • budovy hotelov a reštaurácií,
  • športové haly a iné budovy určené na šport,
  • budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby,
  • ostatné nevýrobné budovy spotrebujúce energiu.

Energetické certifikáty budov by mali prispieť k tomu, aby mali vlastníci prehľad o ich energetickej náročnosti. Budovy, ktoré sú podrobené certifikácii, sú podľa energetickej hospodárnosti zatriedené do energetických tried A až G (podobne ako je to pri chladničkách či iných bielych spotrebičoch). Najhospodárnejšia je trieda A resp. A0 a najmenej hospodárna je trieda G. Triedenie môže pomôcť vlastníkom nehnuteľnosti jednoducho zistiť, do akej miery je budova energeticky hospodárna, a teda či v nej platia alebo budú platiť za energiu viac alebo menej.

Čo musí energetický certifikát obsahovať?

a) označenie prevádzkovateľa živnosti podľa zákona 6 ods. 1 (ďalej len „oprávnená osoba“) v rozsahu obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo a označenie registra, v ktorom je zapísaný, a číslo zápisu v ňom, a ak ide o právnickú osobu, aj právnu formu,

b) opis budovy a jej adresu v rozsahu obec, súpisné číslo, ulica a orientačné číslo

c) údaj o zaradení budovy do kategórie

d) číselné ukazovatele vyjadrujúce minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov určené pre jednotlivé miesta a spôsoby spotreby energie v budove a na úroveň tvorby emisií oxidu uhličitého v budove podľa technických noriem

e) výsledky výpočtu

f) opis technických a energetických charakteristík budovy a technického systému budovy a jej zatriedenie do energetickej triedy vrátane grafického vyjadrenia

g) údaj o platnosti energetického certifikátu

h) označenie menom, priezviskom a titulom osoby, ktorá uskutočnila energetickú certifikáciu, a označenie menom, priezviskom, titulom a funkciou osoby, ktorá je štatutárnym orgánom oprávnenej osoby; ak sa na energetickej certifikácii podieľalo viac oprávnených osôb, uvedú sa všetky s vyznačením rozsahu ich účasti na energetickej certifikácii

i) vlastnoručné podpisy a odtlačok pečiatky osôb uvedených v písmene h

j) údaj o ročnej spotrebe energie alebo o priemernej spotrebe energie za tri predchádzajúce roky

k) údaj o podiele energie z obnoviteľných zdrojov nachádzajúcich sa v budove alebo v jej blízkosti v percentách. A nesmú chýbať ani potrebné prílohy.

Stavba by mal byť pre začatím certifikácie už dokončená, hotové by malo byť zateplenie obalových konštrukcií objektu (fasáda, strecha, podlaha) a nainštalovaná technologická časť – vykurovanie, príprava teplej vody, elektroinštalácia a vetranie – klimatizácia. Platnosť energetického certifikátu je najviac desať rokov. Pred uplynutím určenej platnosti stratí energetický certifikát platnosť vykonaním stavebných úprav budovy, ktoré majú vplyv na jej energetickú hospodárnosť.

Sme si vedomí toho, že pre bežného človeka sú rôzne nariadenia a povinnosti nezrozumiteľné a preto majú naši klienti v balíku služieb aj energetický certifikát podľa aktuálnych noriem platných od 01.01.2016. Veríme, že tým spríjemníme cestu za novým bývaním.
cerifikát

Máte otázky k danej téme alebo ešte len rozmýšľate nad novým bývaním? Dohodnite si nezáväzné stretnutie s našim zástupcom. Radi odpovieme na všetky vaše otázky.