Dane naše každoročné.

Daň z nehnuteľností je miestnou daňou a je upravená zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach“). Osobitosťou tejto dane je, že sa platí vopred. Daň z nehnuteľností, zaplatená v roku 2017 je teda daň, ktorá sa vzťahuje na rok 2017. Nie je to daň z nehnuteľností za rok 2016. Predmetom dane z nehnuteľností sú pozemky (napr. záhrady, stavebné pozemky), byty a nebytové priestory v bytovom dome (napr. byty, pivničné priestory) a stavby (napr. rodinné domy, parkoviská, chaty, administratívne a priemyselné budovy).

Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností v roku 2017

Daňové priznanie má v prípade dane z nehnuteľností dve formy a to priznanie a čiastkové priznanie, ktorého úlohou je v podstate oznámenie nových skutočností.

Priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník v prípade, ak mu vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností a zatiaľ ešte žiadne daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti nepodával, napríklad ak dôjde ku kúpe prvého bytu. Daňová povinnosť k dani z nehnuteľností vzniká k 1. januáru 2017, okrem nadobudnutia nehnuteľnosti dedením a vydražením, tým daňovníkom, ktorí sa v priebehu roka 2016 alebo k 1.1.2017 stali vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností (pozemok, byt a nebytový priestor, stavba). Daňovníkom dane z nehnuteľností je nájomca len v niektorých prípadoch, napr. ak nájomný vzťah trvá alebo má trvať dlhšie ako 5 rokov a nájomca je zapísaný v katastri nehnuteľností, alebo ak má nájomca v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom.

Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník v prípadoch ak vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností k ďalšej nehnuteľnosti, ak došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, ak nastala zmena účelu využitia stavby alebo nebytového priestoru alebo ak zanikla daňová povinnosť. Daňová povinnosť zaniká 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností. Ak nenastanú uvedené zmeny, priznanie ani čiastkové priznanie sa nepodáva. Správca dane (mesto alebo obec) vyrubí daň z nehnuteľností na základe posledného známeho stavu, t. j. na základe stavu podľa podaného priznania lebo na základe stavu aktualizovaného podaným čiastkovým priznaním. Priznanie alebo čiastkové priznanie je daňovník povinný podať do 31.1.2017 miestne príslušnému správcovi dane. Správcom dane je mesto alebo obec, v ktorého katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza. V Bratislave a Košiciach vykonávajú správu dane z nehnuteľností magistráty, nie jednotlivé mestské časti. Správcovia dane, ktorými sú mestá a obce, nespadajú pod finančnú správu SR. Daňové subjekty, ktoré majú povinnosť komunikovať s daňovým úradom elektronicky (napr. platitelia DPH), nemajú túto povinnosť voči mestám a obciam.

Výpočet a splatnosť dane z nehnuteľností na rok 2017

Daňovník v daňovom priznaní nevyčísľuje daň z nehnuteľností tak, ako je tomu v prípade dane z príjmov. V priznaní alebo v čiastkovom priznaní uvádza skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre výpočet dane (napr. rozlohu pozemku v metroch štvorcových, počet nadzemných podlaží). Daň z nehnuteľností vypočíta správca dane a daňovníkovi doručí rozhodnutie, ktorým vyrubí daň.

Rozhodnutie vydané mestom alebo obcou obsahuje informácie potrebné k uskutočneniu platby dane z nehnuteľností na rok 2017, t. j. číslo účtu a údaje na označenie platby dane. Daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Mesto alebo obec môže určiť platenie dane z nehnuteľností v splátkach. Ak je vyrubená daň z nehnuteľností vyššia ako 33 000 eur, mesto, resp. obec musí určiť platenie tejto dane najmenej v dvoch rovnomerných splátkach. Splátky dane sú splatné v lehotách určených v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. Daňovník nemusí platiť vyrubenú daň z nehnuteľností v splátkach. Môže ju zaplatiť aj naraz ale najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

26. január, 2017|

Komentovať

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.