Rámcová zmluva o zastúpení

Rámcová zmluva o obchodnom zastúpení / sprostredkovaní

Bývanie Slovensko s.r.o., so sídlom Levická 54, 949 01 Nitra, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 35118/N, IČO: 47 378 263, IČDPH: SK2023878956,
bankové spojenie: 4018816612/7500 ČSOB, mail: info@byvaniesk.sk infolinka: 0948 657 658,
zastúpená konateľom Rudolfom Šimonom
(ako „zastúpený / záujemca“)
a

Obchodné meno:

So sídlom:

IČO:

DIČ/IČDPH:

Bankové spojenie:


Zastúpenie menom (titul, meno, priezvisko):

Narodený:

Bytom:

E-mail:

Mobil:

Bankové spojenie:

(ako „zástupca / sprostredkovateľ“)


Predmet zmluvy : - sprostredkovanie uzatvárania Kúpnych zmlúv (ďalej len KZ) na predaj a výstavbu rodinných domov zastúpeného/záujemcu - sprostredkovanie uzatvárania Zmlúv o sprostredkovaní pre vytváranie vlastnej obchodnej siete


Miesto realizácie : Slovenská republika


Termín realizácie : doba neurčitá


Dohodnutá odmena : - základná= 1 % z ceny bez DPH za sprostredkovanie KZ

- bonusová= 2 % z ceny bez DPH za aktívny prístup k uskutočneniu predmetu KZ

- medziprovízia= 0,5 % až 2 % z ceny bez DPH za sprostredkovanie KZ vo vytvorenej vlastnej obchodnej sieti


PREHLÁSENIE : Zmluvné strany súhlasia s vyššie uvedenými zmluvnými podmienkami tejto Rámcovej zmluvy pri uskutočňovaní obchodného projektu spoločnosti Bývanie Slovensko s.r.o. Podmienky je možné meniť iba písomnými dohodami. Podmienky spolupráce, obchodné, prevádzkové a technologické podmienky projektu Bývanie Slovensko sú vyhradeným obchodným tajomstvom a know-how spoločnosti Bývanie Slovensko s.r.o. a druhá zmluvná strana nie je oprávnená ich zverejniť tretej osobe. Túto Rámcovú zmluvu potvrdzujú svojim menom a podpisom obidve zmluvné strany.

Menom zastúpeného / záujemcu : Rudolf Šimon, konateľ spoločnosti Bývanie Slovensko s.r.o.

Odporučil: